Leerlingenbegeleiding

Waarom?

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Leerlingenbegeleiding is een kernactiviteit voor alle scholen. Samen school maken betekent voor ons dus samenwerken, binnen het eigen team én met externe partners. Ook de opvoedingsverantwoordelijken spelen een belangrijke rol binnen die samenwerking. Daarom is ook ouderparticipatie niet weg te denken uit een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

Voor onze school is de volgende vraag dan ook cruciaal: hoe kunnen we onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige, veerkrachtige en gelukkige wereldburgers, die samen met anderen hun idealen vormgeven en omzetten in actie?

Hoe?

De leerlingenbegeleiding wordt gestructureerd vanuit het zorgcontinuüm. Om leerlingen kwalitatief onderwijs te bieden, vertrekt de school van een sterk verankerde basiszorg en biedt ze waar nodig verhoogde zorg. Teamwerk, beleidsondersteuning en professionalisering spelen daarbij een cruciale rol. Een krachtige leeromgeving creëren is geen éénmanszaak maar de opdracht van het hele team. Bovendien vraagt het dagelijks onze aandacht om deze leeromgeving te bewaken en nog meer te versterken.

Binnen het VTI voeren we een geïntegreerd beleid over de 5 domeinen (zie verder), dat is afgestemd op het pedagogisch project van de school en zich vertaalt naar de klas. De eerste 4 domeinen werden geformuleerd in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (R-OK), opgesteld door de Vlaamse Overheid. Bovendien zetten wij graag in op een bijkomende 5e pijler, nl. ouderparticipatie.

LEREN EN STUDEREN, MET GELIJKE KANSEN

Als school streven wij ernaar om elke jongere op een gelijkwaardige manier te laten deelnemen aan de lessen. Naast een duidelijke brede basiszorg voor al onze jongeren hebben degenen met zorgbehoeften ook recht op extra maatregelen. Op die manier hebben ook zij een eerlijke kans op slagen. Wij werken daarbij handelingsgericht. We nemen de nodige maatregelen en sturen zo nodig bij. We werken intensief samen met het leersteuncentrum WAN en onze contactpersonen binnen de pedagogische begeleiding van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast kunnen ook leerlingen die het financieel moeilijk hebben bij ons terecht voor hulp. We willen ten allen tijde waakzaam zijn voor dit thema en werken daarom samen met een ruim netwerk van organisaties.

 

PSYCHISCH EN SOCIAAL WELBEVINDEN

Een jongere komt pas tot leren als hij zich goed voelt in zijn vel. Daarom hechten wij als school veel belang aan het psychosociaal welzijn van onze leerlingen. Wij creëren een aangenaam schoolklimaat en bieden een luisterend oor waar nodig. Indien nodig schakelen wij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in om ons verder te ondersteunen en samen te zoeken naar de juiste externe diensten (https://www.vclbaalst.be).

ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

Wij begeleiden onze leerlingen op belangrijke momenten in hun onderwijsloopbaan. Wij zorgen voor de juiste informatie en geven advies over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs, in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Samen zoeken wij naar een keuze die aansluit bij de sterktes en de interesses van onze jongeren.

 

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Op onze school bewaken wij de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarvoor werken wij nauw samen met het medische team van het Vrij CLB Aalst (https://www.vclbaalst.be).

OUDERPARTICIPATIE

Ook de samenwerking met de opvoedingsverantwoordelijken vinden wij heel belangrijk op onze school. Er is steeds ruimte voor overleg, zowel telefonisch als ter plaatse.

Share This