GOK-beleid

GOK: een taak als team

We werken als lesgevend, ondersteunend, opvoedend en leidinggevend personeel als één team samen om de leerlingen te laten groeien. We overleggen en we bundelen onze expertise. Er wordt naar iedereen geluisterd, want ieders inbreng is belangrijk. Onderwijs is niet de taak van één persoon, maar van de hele ploeg.

Ook ouders en externe participanten (bv. CLB, stagebedrijven) worden betrokken in een open en constructieve dialoog met de school. Als team werken wij samen aan gelijke onderwijskansen voor al onze leerlingen.

De leerling staat centraal

We zorgen er als school voor dat elke leerling telt, zichzelf kan zijn, zichzelf kan worden. We helpen leerlingen hun sterke en zwakke punten te zien en eraan te werken. Daarnaast hebben we aandacht voor de leerling en hoe die functioneert binnen, maar ook buiten de school. We leren onze leerlingen de kennis, vaardigheden en attitudes aan die nodig zijn om vlot te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Communicatie met ouders

Een sterk contact tussen ouders en school zorgt voor een sterk begrip en een wederzijdse wisselwerking. Daar zetten wij als team graag sterk op in.  We organiseren oudercontacten, infoavonden en andere contactmomenten om de communicatie tussen school en ouder te bevorderen. Daarnaast biedt het Smartschool-platform ons heel wat kansen om snel en vlot te communiceren.

GOK-team

De leraar als coach

We zien onszelf als begeleider, coach van de leerlingen. We kunnen niet onmiddellijk de perfectie verwachten van leerlingen. Naast het leerproduct is het belangrijk dat wij hen begeleiden in hun leerproces. We leren de leerlingen ook om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Ook wij doen aan zelfreflectie. Onze leerkrachten blijven zichzelf bijsturen om elk schooljaar opnieuw boeiende, zinvolle en motiverende leertaken te bieden. Ook onze manier van evalueren is daarop afgestemd.

Diversiteit: een realiteit

Heterogene klasgroepen zijn een feit. Uit deze diversiteit kunnen rijke leerervaringen ontstaan. Als leerkracht spelen we hierop in met een positieve ingesteldheid. Differentiatie binnen en buiten de klas is noodzakelijk. Leerlingen kunnen van elkaar leren, zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van vakkennis en vaardigheden. We bieden ruimte aan hen die meer verantwoordelijkheid aandurven. We staan als school open voor andere visies en cultuurpatronen, evenals voor onze eigen cultuur en waarden. We leren onze leerlingen ook omgaan met deze verschillen.

Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen

Niet elke leerling die bij ons op school aankomt, doorloopt probleemloos zijn loopbaan. Wij ondersteunen hen daar waar nodig, zowel op praktisch als op emotioneel vlak. Wij hechten dan ook veel belang aan het welzijn van onze leerlingen. Daarnaast bieden wij ook taalzwakkere leerlingen de nodige ondersteuning. Door elke leerling de juiste begeleiding te bieden, willen wij de leer-en slaagkansen van al onze leerlingen vergroten.

Remediëren

Wanneer een leerling leerproblemen heeft binnen een bepaald vak, spelen we hier als vakleerkracht op de gepaste manier op in. Wij bieden onze leerlingen de nodige hulpmiddelen en treffen de gepaste maatregelen om de eventuele leerachterstanden weg te werken. Wij rekenen hierbij op de medewerking van de ouders en de leerling zelf. Hierbij stimuleren wij ook de verantwoordelijkheidszin van de leerling.

 

Professionalisering en innovatie

Onderwijssystemen en maatschappelijke eisen evolueren continu. Wij beschouwen onze manier van onderwijzen dan ook als een ‘work in progress’ dat wij steeds bijsturen om te voldoen aan de noden van de maatschappij. Bijscholingen van onze leerkrachten, zowel intern als extern, garanderen een eigentijdse manier van lesgeven binnen een zinvolle context. Verder volgen wij de digitale trends op de voet op en proberen wij in te zetten op digitale innovatie om al onze leerlingen zoveel mogelijk gelijke leerkansen te bieden.

Share This