Gok-beleid

Wat is ‘onderwijs in een kennismaatschappij’? Wat is de taak van de school en de leerkracht/opvoeder? Wat verwachten we aan kennen en kunnen van de leerlingen?

Het allerbelangrijkste is de leerling zelf: de leerling staat centraal. Hij moet zich goed voelen zowel op school als daarbuiten. Vanzelfsprekend toch? Maar om dit te bekomen moeten we wel nadenken over de leefwereld van onze leerlingen, ons eigen functioneren en de maatschappij in evolutie.

In dit kader is het nuttig om volgende vraag te stellen: Waarom komt een leerling naar school? Om stil te zitten en kennis op te doen die hij nadien op een toets reproduceert? Neen! Naast kennis is het nodig of om vaardigheden en attitudes aan te leren die hem in staat stellen het verdere leven succesvol en zinvol aan te vatten?

Om dit na te streven, moeten we in het dagelijks schoolleven en doorheen onze lessen aandacht besteden aan wat leerlingen moeten kennen en vooral moeten kunnen.

De leerling staat centraal

We hebben aandacht voor de leerling en zijn functioneren binnen en buiten de school. In zijn ontwikkeling moet niet enkel de nadruk gelegd worden op theoretische kennis maar ook op het bijbrengen van attitudes, praktische en sociale vaardigheden en het vermogen om steeds te blijven leren en te leren van elkaar.

Het nut van deze visie op onderwijs dient ook naar de leerlingen toe verduidelijkt te worden. Leerlingen moeten immers weten dat ze geen les krijgen omdat het moet, maar omdat ze de kennis later kunnen gebruiken en de vaardigheden en attitudes nodig hebben om zich in een snel veranderende maatschappij thuis te voelen. Hierdoor kunnen ze het les- en opvoedingsgebeuren beter kaderen en wordt hun motivatie bevorderd. Om dit te bekomen moeten we als leraar/opvoeder nadenken over welomschreven, zinvolle en relevante doelstellingen voor de leerlingen.

We streven ernaar een leerling sterker te maken en op te voeden in gemeenschapsdenken, hem de middelen aan te reiken en hem te leren leren met hoofd, hart en handen. We helpen leerlingen hun sterke en zwakke punten te zien en eraan te werken. Talenten worden ontwikkeld en zwakke punten worden omgebogen.

De leraar als coach

We zien onszelf als begeleider, coach van de leerlingen. We kunnen niet onmiddellijk de perfectie verwachten van leerlingen. Naast het leerproduct is het belangrijk dat wij hen begeleiden in hun leerproces. Een leerling dient kritisch te leren staan ten opzichte van zijn eigen werk, zijn eigen functioneren. Als coach stimuleren we onze leerlingen om actief te leren, zelfontdekkend te leren en tot reflectie te komen. Eigen initiatief van leerlingen wordt aangemoedigd. Om dit te bereiken leggen wij als leraar het accent op boeiende en motiverende leertaken. Daarnaast doen ook wij aan zelfreflectie. Hoe kunnen wij de leerling het beste helpen? Hoe dragen wij het meeste zorg voor hem?

Diversiteit: een realiteit

Heterogene klasgroepen zijn een feit. Uit deze diversiteit kunnen rijke leerervaringen ontstaan. Als leerkracht spelen we hierop in met een positieve ingesteldheid.

Differentiatie binnen en buiten de klas is noodzakelijk. Leerlingen kunnen van elkaar leren, zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van vakkennis en vaardigheden. We bieden ruimte aan hen die meer verantwoordelijkheid aandurven.

We staan als school open voor andere visies en cultuurpatronen, evenals voor onze eigen cultuur en waarden. We leren ook leerlingen omgaan met deze verschillen.

Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen

Niet elke leerling die hier aankomt doorloopt probleemloos zijn loopbaan. Wij hebben als school extra aandacht voor de zwakkere leerlingen. Wij ondersteunen hen daar waar nodig, zowel op praktisch als op emotioneel vlak. Elke leerling heeft recht op de juiste begeleiding wanneer nodig.

Remediëren

Wanneer een leerling problemen heeft, spelen we hier op de gepaste manier op in. We hebben aandacht voor de manier waarop de leerlingen op het onderwijsaanbod reageren en bieden ondersteunende maatregelen, remediëring en extra hulp.

In functie hiervan evalueren we breed. Niet enkel technische vaardigheden en cognitieve ontwikkeling zijn belangrijk, maar ook het sociaal emotionele en de affectieve aspecten van het leerling-zijn spelen een rol.

GOK: een taak als team

We werken als lesgevend, ondersteunend, opvoedend en leidinggevend personeel als één team samen om de leerlingen te laten groeien. We overleggen en we bundelen onze expertise. Er wordt naar elkeen geluisterd. Ieders inbreng is belangrijk. Onderwijs is niet de taak van één persoon, maar van de hele ploeg.

Ook ouders en externe participanten (bv. CLB, stagebedrijven) worden betrokken in een open en constructieve dialoog met de school. Een sterk contact tussen ouders en school zorgt voor een sterk begrip en een wederzijdse wisselwerking.

We zorgen er als school voor dat elke leerling telt, zichzelf kan zijn, zichzelf kan worden. Het leren wordt aangenaam. Wat je leuk vindt, doe je beter!

Studiewijzers

Hoe studeer je een vak? Een eenvoudige vraag met een niet zo eenvoudig antwoord. Studeer je een vak zoals wiskunde op dezelfde manier als het vak aardrijkskunde? En hoe studeer je voor een taalvak?

Met de studiewijzers willen we de leerlingen helpen om de verschillende vakken op een goede manier te studeren. Een aantal algemene studietips moeten helpen om thuis de ideale studeeromgeving te creëren. Per vak worden er een aantal duidelijke studietips opgenomen.

Inschrijvingen

De inschrijving is het eerste contact van een leerling en haar/zijn ouders met de school. Om eventuele vragen in verband met de inschrijving op een zo correct mogelijke manier te behandelen en ouders en leerling op het gemak te stellen, plegen we regelmatig overleg over mogelijke verbeteringen aan het gesprek bij de inschrijving.

Bijlessen

De leerlingen krijgen tijdens het schooljaar een pak leerstof te verwerken. Niet alles wat in de klas behandeld wordt, is onmiddellijk duidelijk. Wanneer iets niet volledig duidelijk is, kan voor het vak wiskunde, de taalvakken en de wetenschapsvakken gebruikgemaakt worden van gerichte bijlessen.

Lukt het een leerling niet om een bepaald stuk leerstof onder de knie te krijgen? Begrijpt zij/hij de oplossingsmethode van een oefening niet en wordt het niet duidelijker na het instuderen van de leerstof? Dan staan gemotiveerde leerkrachten klaar om te helpen. Tijdens de avondstudie wordt de leerstof nog eens uitgelegd en worden er extra oefeningen gemaakt. 

Share This